Ceò an fhairge

From Elgeis Minecraft Server Wiki
Jump to navigation Jump to search

Note: This document was never publicly released in-game. It was taken from Dungeon_Boss's inventory and transcribed to be put on the wiki for history preservation's sake

Written by Dungeon_Boss of Ríochtaí na nGael, its contents are written in Gaelic and a mystery to the both of us.

Original Text

Fad o fad o bhitheadh muinntir bhun a' mhonaidh a' faicinn air an fhàire. Uaireannan sa bhliadhna nochdadh ceò air an fhairge. Thathar a ràdh gun nochd e gu sònraichte san fhoghar aig ciaradh. Ma seòlas na maranaiche ro fhada bho thìr, cluinnidh iad guth bhoireannach seunach a laigheadh orra a dh'fhàg na bàtan aca is a leum anns a' mhuir. Mur eil thu a guth a chluinntinn, còmhdaich do chluasan cho luath 's a ghabhas mus abair i facail meallach.

B' àbhaist do bhana-bhuidseach a' fantail air mullach a' mhonaidh a bha eòlach air a' chreutair.

Thuirt ise gun e na h-anman den daoine chaillte th' ann an fheamainn.

Feumar iad a bhuain gus nach bi an fhairge làn dhiucha.