Θρισοδασω

From Elgeis Minecraft Server Wiki
Jump to navigation Jump to search

This is the Vinduach translation for the page Cocos2D. For the Overworld Common translation of this page, view Cocos2D.

θρισοδασω οωήι λ οπυλ πολιτικωλ ζο παστηελια ογήι ζο ηορ σερφήαχε λι Οπθλαυωήα ζο Φήινδυα ζω ΗΥΜ. Δυ εσψωρε ζα φυνδα λι Μοναρκιψ ζο Φήινδυα κο οπυλιμα ο οπα, ο-τα-ο οωήικα λι σεκα δεζικνοηα ζο Ολτακα (ηορ υν κυια). θριοδασω πριμερ φθνδατ Φήινδυα δα λι κοντινυ ζαλ εχισοδερτοραφήο ακο φρενιρε ζαλ 2021 ζο Υτελισ ζο 21. Δυ κοντοσολασ οπυλιμ ο οπα ζο Φήινδυα σολτ Οκυτοπήωρ ζο 30 δαλ Φήινδυα φρενιρτοα Ολστανο ο λι Δεσδιφήιδιψα ζο Φήινδυα, κυνεχτο Φήιγήι.